Blue and Lamarac (Fighting has gotten less fun for Blue since Lamarac has been taking that jinjitsu class..)

Next